Regulamin

 

1Regulamin sklepu Internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego ardant.pl prowadzony jest przez Ardant Sp. z o.o.
  z siedzibą w Puławach wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód W Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000632157, o kapitale zakładowym 60 000 PLN, NIP 7162819159, REGON 365158310.

 • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

 • Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Sprzedawca – Ardant Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 85, 24-100 Puławy.

 • Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ardant.pl

 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 • Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 • Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 • Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 • Adres e-mail: sklep@ardant.pl;

 • Telefon: +48 793-266-561;

 • Adres siedziby: Ardant Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 85, 24-100 Puławy.

 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w Dni Robocze,
  w godzinach 8.00 – 16.00.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

 • Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;

  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  • włączona obsługa plików cookies i JavaScript.

 • Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 • Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 • Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić odpowiedni Formularz rejestracji znajdujący się na stronie Sklepu. Niezbędne jest podanie adresu e-mail
  oraz zapoznanie się z Regulaminem Sklepu i Polityką Prywatności.

 • Podczas Rejestracji Hasło przydzielane jest Klientowi automatycznie. Klient samodzielnie może zmienić Hasło w Koncie Klienta.

 • Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 • Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 • Rejestracji klient może dokonać również podczas składania Zamówienia na Produkt.

 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła otrzymanego bądź ustawionego w Panelu Klienta.

 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 • Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 • Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 • Przejść do podsumowania Zamówienia (przejście do Koszyka) w celu weryfikacji wybranych Produktów;

 • Wybrać formę dostawy i kliknąć przycisk “Przejdź do kasy”;

 • Wprowadzić dane niezbędne do realizacji Zamówienia: Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy, jeśli jest inny niż zamieszkania, własne uwagi.

 • Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 • Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

  • Przesyłka kurierska pobraniowa,

  • Przesyłka kurierska przedpłacona,

  • Odbiór osobisty (po ówczesnym kontakcie ze Sprzedającym).

 • Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  • Płatność za pobraniem

  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

  • Płatności elektroniczne

  • Płatność kartą płatniczą.

 • Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu. System płatności elektronicznych o jakich mowa w § 8 pkt. 2.c i § 8 pkt. 2.d obsługiwane są poprzez zewnętrzny system płatności DotPay, obsługiwany przez firmę DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu DotPay o dokonaniu płatności przez Klienta).

 

 

§ 9

Zawarcie Umowy Sprzedaży

 

 • Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 • Klient może składać zamówienie w formie elektronicznej akceptując przy tym Regulamin Sklepu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji Umowy w zgodzie z postanowieniami Polityki Prywatności.

  • Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

  • Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, na zawarcie umowy z Klientem i tym samym zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 • Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem telefonu wykorzystując do tego numer telefonu Sprzedawcy.

  • Podczas rozmowy Klient musi wskazać Sprzedawcy nazwę Produktu spośród towarów znajdujących się w Sklepie, ilość Produktów, formę Płatności, formę Dostawy, adres e-mail, lub adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę formę proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia. Klient podczas rozmowy zostanie poinformowany o cenie łącznej wybranych Towarów oraz koszcie Dostawy, a także o kosztach dodatkowych jakie Klient zmuszony będzie ponieść, na wypadek zawarcia Umowy sprzedaży.

  • Po zawarciu Umowy sprzedaży poprzez telefon, Sprzedawca prześle Klientowi na adres e-mail, informację wraz z warunkami Umowy oraz kosztami łącznymi jakie poniesie Klient i o których mowa w § 9 pkt. 3. a.

 • Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym pociąga za sobą obowiązek zapłaty ustalonej kwoty za zakupiony Produkt przez Klienta w terminie:

  • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

 

§ 10

Czas realizacji i dostawa

 

 • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 • Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 • Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 

 • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

 • Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

 • Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 • W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 • Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 • Oświadczenie może być wysłane w formie elektronicznej (bez konieczności podpisu) na adres e-mail zwroty@ardant.pl bądź w formie papierowej (z czytelnym podpisem) na adres Sprzedawcy wraz ze zwracanym Produktem.

 • Wzór oświadczenia dostępny jest w Sklepie Sprzedawcy pod adresem https://ardant.pl/odstapienie-od-umowy/.

 • W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 • Skutki odstąpienia od Umowy:

  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

  • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

§ 13

Reklamacja i gwarancja

 

 • Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące Rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu po ówczesnym kontakcie ze Sprzedającym.

 • Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

 

 

§ 14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 15

Dane osobowe w Sklepie Internetowym

 

 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 • Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 • Firma księgowa obsługująca rozliczenia na zlecenie Administratora danych.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 16

Ochrona danych osobowych

 

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

§ 17

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Produkt dodany do koszyka