KONKURS! Zrób zdjęcie i wygraj lampę mobilną | ardant.pl
24.02.2022

KONKURS! Zrób zdjęcie i wygraj lampę mobilną

Wokół coraz mocniej czuć wiosnę, a my już nie możemy się doczekać ciepłych wieczorów spędzonych na świeżym powietrzu!:) Wy też tak macie? Pięknie zaaranżowany ogród, taras czy balkon to wspaniały sposób na miły wieczór nie tylko na wiosnę. Sezon „ogródkowy” może trwać niemal przez cały rok! Wystarczy tylko kilka odpowiednich dodatków. Wiosną i jesienią dobrze sprawdzi się ciepły kocyk, z kolei latem orzeźwiająca lemoniada.:) Czego nie może zabraknąć przez cały rok? Oczywiście odpowiedniego oświetlenia! To właśnie ono sprawia, że wieczór na świeżym powietrzu jest tak przyjemny i nastrojowy. Masz swoje ulubione miejsce na balkonie, tarasie lub w ogródku? Czas zadbać o jego odpowiednie oświetlenie. Jak to zrobić? Mamy dla Was zadanie.

ZADANIE KONKURSOWE:

1 . Zrób zdjęciena swoim balkonie / tarasie / w ogrodzie, na którym pokażesz nam idealne miejsce, w którym ustawisz wygraną lampę Kettle. 2 . Wrzuć zdjęcie na swój profil na Instagramie i oznacz znajomego, z którym będziesz spędzać wieczory przy przyjemnym świetle lampy Kettle.
  • Pamiętaj, że Twoje konto musi być publiczne.
3 . Oznacz profil @ardant.pl i dodaj hashtag: #mojkettle, żebyśmy mogli zobaczyć Twoje zdjęcie. Na Wasze prace czekamy od 1 kwietnia do 24 kwietnia. Po tym terminie wyłonimy dwóch zwycięzców, którzy otrzymają od nas lampę mobilną Kettle 22 marki Nordlux. Zobacz nagrodę konkursową tutaj.

Zobacz całą kolekcję lamp Kettle

REGULAMIN KONKURSU O NAZWIE„ROZŚWIETLAMY WIOSNĘ”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Ardant spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach (24-100 Puławy), ul. Piłsudskiego 85, NIP: 7162819159, REGON: 365158310, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000632157, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód W Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, e-mail: sklep@ardant.pl, nr telefonu: 793 266 561 (zwana dalej „Organizatorem”). Następującym określeniom użytym w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) zostaje nadane następujące znaczenie. 2. „Konkurs” – konkurs o nazwie „ROZŚWIETLAMY WIOSNĘ” jest prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie. 4. „Komisja Konkursowa” – zespół osób powołanych przez Organizatora do organizacji i nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do wyłonienia na podstawie otrzymanych Zgłoszeń Konkursowych spośród Uczestników dwóch Laureatów Konkursu (wyłonieni zwycięzcy Konkursu zwani są łącznie „Laureatami”) W skład Komisji wchodzi trzech przedstawicieli wyznaczonych przez Organizatora. Komisja Konkursowa wybierze dwa najciekawsze i najbardziej oryginalne Zgłoszenia Konkursowe. 5. „Zgłoszenie Konkursowe” – wykonanie przez Uczestnika Zadania i zamieszczenie go pod postem konkursowym, zgodnie z § 4 Regulaminu.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://ardant.pl/blog/konkurs-zrob-zdjecie-i-wygraj-lampe-mobilna/ oraz w siedzibie Organizatora. 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego www.instagram.com oraz strony internetowej www.ardant.pl. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook i  Instagram, ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów. 3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z Konkursem. 4. Konkurs trwa od dnia 01.04.2022 r. do dnia 24.04.2022 r., do godz. 23.59. 5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. 6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych. 7. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. 2020, poz. 2094, z późn. zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§3

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Polski oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 4 poniżej. 2.  Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Instagram. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa. 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. 5. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@ardant.pl

§4

ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Celem Konkursu jest promocja marki ARDANT. 2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Instagram. Na stronie https://www.instagram.com/ardant.pl/ zostanie umieszczony post z zadaniem konkursowym. 3. Zadaniem konkursowym jest: (i) zrobienie zdjęcia balkonu / tarasu / ogrodu, które pokazuje miejsce idealne na ustawienie lampy Kettle (ii) zamieszczenie zdjęcia na swoim koncie w serwisie Instagram (konto publiczne) (iii) oznaczenie konta @ardantpl oraz konta jednej dodatkowej osoby, dodanie do zdjęcia hashtagu #mojkettle (zwane łącznie w Regulaminie ,,Zadaniem’’). 4. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie społecznościowym Instagram. 5. Aby wziąć udział w Konkursie, Użytkownik musi dokonać Zgłoszenia Konkursowego pod postem konkursowym na stronie https://www.instagram.com/ardant.pl/ w którym zrealizuje Zadania przedstawione w § 4 ust. 3 Regulaminu. 6. Laureaci Konkursu, których odpowiedź zostanie przekazana do dnia 24.04.2022 r. do godziny 23:59 zostaną wybrani przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa wybierze dwóch Laureatów. Laureaci otrzymają nagrody zgodnie z założeniami, o których mowa w §5 ust. 2 Regulaminu. 7. Uczestnicy nie mogą edytować Zgłoszenia Konkursowego po zakończeniu trwania Konkursu tj. po godzinie 23:59 w dniu 24.04.2022 r.

§5

PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Wyróżnione przez Komisję Konkursową Zgłoszenia Konkursowe zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 29.04.2022 r. 2. Organizator za wygraną w Konkursie przewiduje wydanie każdemu z Laureatów nagrody w postaci: 1 szt. Mobilna lampa ogrodowa Kettle 22- LED, ściemniacz. 3. O wygranej, każdy Laureat Konkursu powiadomiony będzie w poście opublikowanym na stronie https://www.instagram.com/ardant.pl/ 4. Kontakt z Wyróżnionym Uczestnikiem Konkursu będzie odbywał się poprzez wiadomości e-mail lub wiadomość prywatną poprzez portal Instagram.com. 5. Nagrody określone w §5 ust. 2 nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. 6. Nagrody zostaną wysłane wyróżnionemu przez Komisję Konkursową każdemu Laureatowi za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników, po wcześniejszym uzyskaniu danych niezbędnych do wysłania Nagrody. 7. W celu odebrania Nagrody konieczne jest przekazanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr kontaktowy, a także pozostałych danych niezbędnych do sporządzenia deklaracji podatkowej (tj. numeru PESEL, adresu zameldowania oraz informacji o właściwym Urzędzie Skarbowym). 8. Wyróżniony Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku, gdy: a) Odmówi przyjęcia przyznanej nagrody, b) Kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Wyróżnionego Uczestnika Konkursu, c) Wyróżniony Uczestnik Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody. 9. Nagroda niewydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora bądź taka, co do których Wyróżniony Uczestnik Konkursu utracił prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostanie do dyspozycji Organizatora i zostanie ostatecznie przyznana następnemu Uczestnikowi, którego odpowiedź na zadanie konkursowe w opinii Komisji Konkursowej zajęło kolejne miejsce w Konkursie. 10. W ramach Nagrody Organizator przyznaje także nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości Nagrody określonej § 5 ust. 2 Regulaminu, przyznawanej w Konkursie. Obie nagrody stanowią łącznie Nagrodę, przyznawaną w Konkursie. Nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego obciążającego Uczestnika zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.

§6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, ogłoszenia wyników Konkursu, w tym ujawnienia danych Laureata za pośrednictwem Instagrama, przekazania nagród Laureatowi oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji. 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest dobrowolnie wyrażona zgoda (poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego), którą można w każdym czasie cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi Organizatorowi realizację Konkursu w stosunku do danej osoby, która nie wyraziła zgody. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji Konkursu na podstawie art. 6 ust 1 lit a, art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 6. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie ograniczało się do danych udostępnionych Organizatorowi. 7. Dane osobowe Laureata Konkursu będą przetwarzane w celach kontaktowych, podatkowych, rachunkowych oraz do przekazania Nagrody. 8. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie oraz przetwarzanie i opracowywanie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wykonania przez Organizatora innych zobowiązań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 9. Każda osoba ma prawo: dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 10. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej. 11. We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnik może się skontaktować z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości elektronicznej pod adresem: sklep@ardant.pl lub drogą pocztową pod adresem: ul. Piłsudskiego 85, 24-100 Puławy (z dopiskiem: „do Administratora Danych Osobowych”). 12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 13. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca trwania Konkursu (lub do czasu cofnięcia zgody), a w przypadku Wyróżnionego Uczestnika Konkursu okres przetwarzania danych osobowych Uczestnika, który wygrał nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (m.in. w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej) oraz do momentu rozpatrzenia reklamacji w przypadkach określonych §7 Regulaminu.

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacja – konkurs ARDANT”. Nie później niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika. 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją”) powołaną przez Organizatora. 4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie Zgłoszenia Konkursowego oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu. 3. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.04.2022 r.

Produkt dodany do koszyka